За нас
Сдружение "ВОБ – ВЯРА, ОБРАЗОВАНИЕ И БЪДЕЩЕ" (ВОБ) е създадено през м. ноември 2015 г. за осъществяване на дейност в обществена полза.  

Дейностите на Сдружението са насочени към: 

- създаване на възможности за обединение на научни работници и изследователи с цел създаване на научноизследователско и образователно пространство в страната; 

- осъществяване на сътрудничество за реализиране на иновационни проекти и стимулиране на научни изследвания в различни сектори; 

- подобряване на сътрудничество и обмяната на опит в международен план, в това число чрез проучване и внедряване на добри практики в различни сфери;  

- участие в извършването на научни и научно-приложни изследвания в организации (публични институции, НПО, образователни заведения и др.) от различни сектори;  

- разпространяване на резултатите от тези дейности посредством преподаване, обучение, консултиране, публикации или трансфер на знания; 

- провеждане на обучителни дейности за администрацията, неправителствените организации, гражданите и бизнеса, които са насочени към иницииране на съвместни действия на всички заинтересовани страни по актуални европейски и национални политики.