Изпълнени проекти

1. Финансираща програма: ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ През юни месец 2016 г. Сдружение „ВОБ – ВЯРА, ОБРАЗОВАНИЕ И БЪДЕЩЕ“ – участва по проект с наименование: „Толерантни и единни заедно и във всичко“ на стойност 305 486,00 лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ беше одобрен за финансиране. Водеща организация по проекта

Петиции
Целта на приложените петиции/инициативи: Да се формулират и отправят препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги и информация от местната администрация, тъй като това обстоятелство представлява първи етап от разработването на инструментариум за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на политики за нулеви отпадъци и решенията за управление на биоотпадъците в България. Петициите [...]
Цели и средства

Цели на сдружението: Създаване на възможности за обединение на научни работници и изследователи с цел създаване на научноизследователско и образователно пространство в страната; Сътрудничество при реализиране на регионално иновационни проекти и стимулиране извършването на научни изследвания, включително разработване на нови образователни методи и методи за интеграция; Сътрудничество в обмяната на научен опит в международен план;

Сдружение "ВОБ – ВЯРА, ОБРАЗОВАНИЕ И БЪДЕЩЕ"

Сдружението е създадено за осъществяване на дейност в обществена полза и са насочени към създаване на възможности за обединение на научни работници и изследователи с цел създаване на научноизследователско и образователно пространство в страната, осъществяване на сътрудничество за реализиране на иновационни проекти и стимулиране на научни изследвания в различни сектори и най-вече, към провеждане на обучителни дейности за администрацията, неправителствените организации, гражданите и бизнеса, които са насочени към иницииране на съвместни действия на всички заинтересовани страни по актуални европейски и национални политики.

>

ОПИТ

През юни месец 2016 г. проектът на Сдружение "ВОБ – ВЯРА, ОБРАЗОВАНИЕ И БЪДЕЩЕ" - „Толерантни и единни заедно и във всичко“ на стойност 305 486,00 лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ беше одобрен за финансиране.