Актуални събития

Актуални събития

Механизъм и инструментариум

за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса относно действията на община Болярово при контрола и управлението на разделното събиране на биоотпадъците и третирането на биоразградимите отпадъци. Механизмът е разработен по проект № BG05SFOP001-2.025-0015, с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика за нулеви отпадъци“ финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

PDF