Автор: subadmin

Актуални събития

Механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса относно действията на община Болярово при контрола и управлението на разделното събиране на биоотпадъците и третирането на биоразградимите отпадъци. Механизмът е разработен по проект № BG05SFOP001-2.025-0015, с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика

Read More
Сдружение ВОБ

Сдружение ВОБ е бенефициент по Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика за нулеви отпадъци“, Договор № BG05SFOP001-2.025-0015-C01/20.07.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.025. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата

Read More
Изготвени документи по Дейност 1

Презентация онлайн Уебинар – Дейност 1 Проучване на степента на участие на гражданското общество в процеса на формиране на политики за нулеви отпадъци: Файл PDF Препоръки и екшън-план за гражданско участие за община Боляровo: Файл PDF Анализ на прилаганите на местно и национално ниво методи, модели и добри практики: PDF Файл Писмо за околната среда:

Read More