Изпълнени проекти

1. Финансираща програма: ОП „Наука и образование за интелигентен растеж

През юни месец 2016 г. Сдружение „ВОБ – ВЯРА, ОБРАЗОВАНИЕ И БЪДЕЩЕ“ – участва по проект с наименование: „Толерантни и единни заедно и във всичко“ на стойност 305 486,00 лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ беше одобрен за финансиране. Водеща организация по проекта беше Община Свищов. Поради административни проблеми на водещата организация, проектът не беше реализиран докрай.
В периода януари 2017-декември 2017 членове на Сдружението участваха в разработването на Проучване, свързано с въвеждането на добри практики и иновативни модели в училищното образование.

2. Финансираща програма: ОП „Добро управление

– Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

– Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0031-C01 

– Бенефициент: Фондация НОИС, партньор по проекта е Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

– Наименование на проекта: „Подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството свързано с опазването на околната среда“ 

– Период на изпълнение: 18.01.2019 – 18.01.2020 г.

– Обща стойност на проекта: 89 000 лв. 

– Цели на проекта: Общата цел на проекта е насочена към повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството в сферата на опазването на околната среда, чрез осъществяване на интегриран комплекс от дейности от Сдружение „ВОБ – Вяра, Образование и Бъдеще“ (ВОБ) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

– Дейности по проекта: Заложени са четири броя дейности по проекта:

1. Изготвяне и разпространение на Сборник с добри практики и иновативни решения, използвани от институции на ЕС и от държавите членки за повишаване на диалога с гражданите и бизнеса в сферата на опазването на околната среда; описание на успешни модели на европейски НПО и мрежи от НПО, свързани с процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политиката в тази област. Разпространението на сборника се извършва чрез провеждане на обществени форуми.

2. Разработване на Механизъм и инструментариум за осигуряване на обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса относно действията на ИАОС в процесите по опазване на околната среда. Механизмът ще може да се прилага от всички администрации и държавни органи, които имат функции в осъществяването на политиката. Отправените препоръки от НПО към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики, които ще бъдат разработени в Механизма са релевантни към всички компетентни институции в сектора.

3. Създаване на Регистър на заинтересованите страни в сферата на опазването на околната среда, който ще включва данни за мин. 300 представители на всички целеви групи – получатели на информация, пряко или косвено свързана с политиката на държавата в сферата на опазването на околната среда, в това число: компетентни администрации/органи; дирекции и/или регионални звена в тях, отговорни за съответната информация.

4. Провеждане на широка Информационна кампания за повишаване на обществената осведоменост относно възможностите и механизмите за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството в сферата на опазването на околната среда. Кампанията ще предостави големи възможности за мултиплициране на резултатите от всички проектни дейности.

Резултати от проектното предложение: Чрез резултатите от 4-те дейности, включени в проектното предложение ще бъде създаден изцяло нов, комплексен инструментариум за повишаване на гражданското участие при осъществяване на политиката и законодателството в областта на опазване на околната среда, който включва въвеждане на добри практики; работещ Механизъм за обратна връзка и оценка на работата на ИАОС; публичен Регистър на ЗС; повишена обществена осведоменост по проблематиката чрез проведена Информационна кампания. Повишаване на взаимодействието между ИАОС и гражданите и бизнеса; нарастване активността на повече от 120 НПО при формулирането, изпълнението и мониторинга на политиката за опазване на околната среда; подобряване на социално-икономическата среда.