Петиции

Целта на приложените петиции/инициативи:

Да се формулират и отправят препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги

и информация от местната администрация, тъй като това обстоятелство представлява първи

етап от разработването на инструментариум за гражданско участие във формулирането,

изпълнението и мониторинга на политики за нулеви отпадъци и решенията за управление на

биоотпадъците в България. Петициите са разработени по проект № BG05SFOP001-2.025-0015

„Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната

политика за нулеви отпадъци“, финансиран по Оперативна програма

„Добро управление“ 2014-2020.


Петиции:

Знанието е сила

Зелени детски градини

Земя за земя

Рециклиране на отпадъци

Повторна употреба на текстил