Сдружение ВОБ

Сдружение ВОБ

Сдружение ВОБ е бенефициент по Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика за нулеви отпадъци“, Договор № BG05SFOP001-2.025-0015-C01/20.07.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.025.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общата цел на проекта е насочена към повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политика за нулеви отпадъци и законодателство свързано с разумни решения за управление на биоразградимите отпадъци и биоотапдъците, чрез осъществяване на интегриран комплекс от дейности от Сдружение „ВОБ – Вяра, Образование и Бъдеще“ (ВОБ) и Община Болярово.

  • Обща стойност на проекта – 48 960 лева
  • Финансиране от ЕСФ – 41 616 лева
  • Национално финансиране – 7 344 лева
  • Период на изпълнение: 20.07.2022 – 20.07.2023 г.

Настоящото извършено проучване на степента на участие на гражданското общество в процеса на формиране на политики за нулеви отпадъци, анализ на прилаганите на местно и национално ниво методи, модели и добри практики, и изведените препоръки и екшън-план за гражданско участие за община Болярово са разработени в рамките на Дейност 1 от Договор BG05SFOP001-2.025-0015-C01, по проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика за нулеви отпадъци“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Необходимостта от разработване на Механизма и свързания с неговото прилагане инструментариум може да бъде проследена на 2 нива – на ниво ЕС и на национално ниво. В новия Регламент (ЕС) 2018/956 са заложени мерки, които да доведат до подобряване на комуникацията между всички заинтересовани страни и институции, свързани с опазването на околната среда.