Цели и средства

Цели на сдружението:

 1. Създаване на възможности за обединение на научни работници и изследователи с цел създаване на научноизследователско и образователно пространство в страната;
 2. Сътрудничество при реализиране на регионално иновационни проекти и стимулиране извършването на научни изследвания, включително разработване на нови образователни методи и методи за интеграция;
 3. Сътрудничество в обмяната на научен опит в международен план;
 4. Участие в изпълнението на различни проекти в областта на фундаментални научни изследвания, индустриални изследвания или експериментално развитие;
 5. Участие в извършването на научни и научно-приложни изследвания в организации от различни сектори;
 6. Разпространяване на резултатите от тези дейности на сдружението посредством преподаване, обучение, консултиране, публикации или трансфер на знания;
 7. Възвръщане вярата на хората в образованието и във възможностите за развитие на младите хора в страната;
 8. Разработване на стратегии за въвеждане на вярата и вероучението в образователния процес, според традиционното за Република България източноправославие, съгласно чл.13, ал.З от Конституцията.

Средства:

 1. Проучвания и набиране на информация по отношение на основните проблеми в образованието, науката, социалната, икономическа, културна и други сфери;
 2. Популяризиране дейността на Сдружението на територията на Република България;
 3. Осъществяване на контакти и използване опита на други институти и сдружения, имащи същия предмет на дейност и цели;
 4. Осъществяване контакти с други научни институти, образователни институции и учебни заведения за получаване и обмяна на информация относно възможностите за реализация на съвместна дейност;
 5. Привличане на експерти по научни, икономически и други въпроси, свързани с дейността на сдружението;
 6. Организация и участие в мероприятия /конференции, събрания, симпозиуми, кръгли маси и други/ в областта на научните изследвания и иновативните технологии, развитие на българското образование и средства за възвръщане на вярата на хората в него и други;
 7. Осъществяване на контакти с държавни и общински организации за подпомагане и решаване проблеми в областта на науката и образованието;
 8. Кандидатстване по проекти и програми и използване на възможностите на фондовете на ЕС и други фондове и финансиращи организации;
 9. Участие в общински регионални, национални и европейски програми, участие по програми за публично-частно партньорство, приемане на подкрепа от търговци и производители съпричастни с целите.