За Нас

Сдружение „ВОБ – ВЯРА, ОБРАЗОВАНИЕ И БЪДЕЩЕ“ (ВОБ) е създадено през м. ноември 2015 г. за осъществяване на дейност в обществена полза.


Дейностите на Сдружението са насочени към:

  1. Създаване на възможности за обединение на научни работници и изследователи с цел създаване на научноизследователско и образователно пространство в страната;
  2. Осъществяване на сътрудничество за реализиране на иновационни проекти и стимулиране на научни изследвания в различни сектори;
  3. Подобряване на сътрудничество и обмяната на опит в международен план, в това число чрез проучване и внедряване на добри практики в различни сфери;
  4. Участие в извършването на научни и научно-приложни изследвания в организации (публични институции, НПО, образователни заведения и др.) от различни сектори;
  5. Разпространяване на резултатите от тези дейности посредством преподаване, обучение, консултиране, публикации или трансфер на знания;
  6. Провеждане на обучителни дейности за администрацията, неправителствените организации, гражданите и бизнеса, които са насочени към иницииране на съвместни действия на всички заинтересовани страни по актуални европейски и национални политики.